Акумулатори методи за зареждане, полезна информация от нашите експерти, които важат за всички акумулатори.

Акумулатори методи за зареждане

Зареждането на акумулатори, които се намират в експлоатация, може да се извършва по различни методи и с помощта на различни зареждащи уредби.

Зареждане при постоянство на тока

Позволява да се избира подходяща сила на зареждащия ток и да се контролира през време на целия процес на зареждане.

Танковите батерии обикновено се зареждат с ток, непревишаващ 1/14 от величината на техният капацитет. При 20-часов режим на разреждане Iзар = C20/14.

За зареждане при постоянство на тока акумулаторните ба­терии независимо от тяхното напрежение /12 или 6 V/ се съединяват последователно. И се свързват с токоизточника чрез реостат.

Батерии, които се съединяват последователно за зарежда­не, трябва да имат еднакъв капацитет. При неспазване на това ус­ловие максималната сила на зареждащия ток е ограничена от батерии­те с най-малък капацитет. Вследствие на което зареждането на бате­риите с по-голям капацитет става много бавно.

Общият брой на последователно включваните акумулатори п се определя от необходимостта, да се приложи към всеки от тях в края на зареждането напрежение, равно на 2,7 V. И зависи от на напрежението на токоизточника Uc.

Параметри

Зареждащият ток IЗ, който се стреми да се намали при зареждане на батериите вследствие увеличаване на тяхната е.д.с.  се поддържа-постоянен чрез преместване на плъзгача на реостата К.

Съпротивлението на реостата се избира така, че при включено положение в началото на зареждането на всеки акумулатор да се пада напрежение 2 V.

Количеството електричество Q , което получава акумулатора при зареждане, е показано на характеристиката на зарежда­не във вид на защрихована площ.

При разглеждане на тази площ се вижда, че при този ме­тод за получаване от акумулатора на необходимото за неговото зареждане количество електроенергия е необходимо продължително време.

Това обстоятелство, както и необходимостта от постоянно регулиране на зареждащия ток са недостатъци на метода за за­реждане на акумулатора с ток с постоянна величина. Обаче този метод е удобен с това, че позволява да се използува максимално мощността на източника за захранване и зареждането да се извърши докрай.

Зареждане при постоянство на напрежението.

Зареждането се извършва с ток, който зависи от големината на избраното напрежение и степента на раз­реждане на батериите.

При този метод на зареждане батериите с еднакво напре­жение се включват успоредно. А ако е необходимо едновременно за­реждане на 6 и 12-волтови батерии се използува трипроводна систе­ма.

Напрежението на генераторите Uг се поддържа постоян­но с точност до 3%; неговата величина трябва да бъде такава, че към всеки акумулатор от зареждащите се батерии да се прилага на­прежение около 2,4 V.

При това зареждащият ток  в началото на зареждането ще бъде по-голям, а след това, вследствие нарастването на е.д.с. на батериите /Еаб/ ще намалява. Намаляването на тока при този начин на зареждане става автоматически, благодарение на което не е необходимо да се наблюдава и регулира неговата величина.

Количество електричество

Количеството електричество Q , което получава акумула­торът при този начин на зареждане, е показано върху характеристи­ката на зареждане във вид на защрихована площ.

От сравняването на тази характеристика с характеристика­та на зареждане с постоянен ток се вижда, че зареж­дането при постоянство на напрежението отначало става със силен ток /форсирането/ и завършва със слаб ток.

Този процес на зареждане – при постоянство на напреже­нието – почти не предизвиква газоотделяне и опасно нагряване на електролита и с това позволява да се увеличи срока на служба на акумулаторните батерии.

При този начин на зареждане натрупването на енергия в акумулатора в началния стадий на процеса става бързо, през първия час на зареждане акумулаторът получава половината от своя номинален капацитет.

Експеримент

По експериментален път е установено, че при положител­ни температури на електролита за дозареждане по този начин на напълно разредени батерии до 75¸80% от техния номинален капаци­тет са достатъчни два-три часа. Пълно завършване на зареждането е невъзможно поради това, че зареждащият ток по-нататък клони към нула. Обаче това обстоятелство няма практическо значение, тъй като след 4¸5 часа батерията се зарежда до 95%. Освен това проведените изследвания на съвременни батерии показват, че не е необходимо зареждането да достигне 100%, тъй като съхраня­ването им в недозаредено състояние при ниски температури почти не предизвиква сулфатизация на плочите. Акумулатори методи за зареждане.

В крайния стадий на този процес мощността на генерато­рите се използува неефективно, тъй като генераторите работят практически на празен ход и техният КПД при това е нисък.

От разглеждането на тези начини на зареждане следва, че процесът на зареждане на батериите при постоянство на напрежението не е сложен, отличава се с малка продължителност и икономичност.

Свойствата на този начин обуславят прилагането му за зареждане на танковите батерии от танковия генератор. При наличие на достатъчно мощни зареждащи устройства с помощта на този начин може да се ускори зареждането на акумулаторните батерии.

Зареждане в акумулаторни зарядни станции.

Зареждането на батериите се извършва в станция за зареждане, ако те са разредени през лятото 50% и през зимата – 25% от капацитета.

Постъпилите за зареждане батерии се почиствах от прах и нечистотии, проверява се състоянието на херметизираната смола, почистват се частите на батериите от окиси, прочистват се венти­лационните отвори в пробките, определя се степента на разреждане и се проверява за късо съединение в отделните акумулатори. Преди зареждане се отстраняват откритите дефекти, довежда се нивото на електролита до нормата чрез доливане на дестилирана вода.

Подготвените за зареждане батерии се съединяват в групи.

Броят на последователно съединените батерии в дадена група зависи от напрежението на зареждащото устройство: към всеки акумулатор на последователно включените батерии в края на зареждането трябва да бъде приложено напрежение, равно на 2,7 V /т.е. не по-малко от 16,2 V за 12-волтовrте/.

Броят на тези групи, включвани едновременно към зареж­дащото устройство, зависи от неговата мощност, режимите на за­реждане на отделните групи и типа на разпределителните устройст­ва /броят на зареждащите вериги, силата на тока в тях и съпротив­лението на реостатите/.

Целесъобразно е във всяка от групите да се подбират ба­терии с еднакъв капацитет и степен на разреждане.

През време на зареждането силата на тока трябва да се поддържа постоянна и съответствуваща на указанията в заводската инструкция. За повечето танкови батерии /6-СТЕН-140М; 6-МСТ-140; 6-СТ-110 и 6-МСТ-110/ зареждащият ток се приема обикновено равен на 10 А; за батериите 12-СТ-70 – 5 А.

От силата на зареждащия ток зависи температурата на електролита и интензивността на газоотделянето.

Температурата, на електролита през време на зареждането не трябва да превишава +45°С. Ако температурата на електролита достигне посочената величина, батерията се изключва – включва се отново след охлаждане на електролита до +30°С или по-ниско.

При прекомерно интензивно газоотделяне става оронване на активна маса от плочите и енергията на източника, се изразходва непроизводително за разлагане на вода от електролита.

През време на зареждане на батериите трябва периодично да се проверява температурата и гъстотата на електролита, да се поддържа нормално нивото му, като се долива дестилирана вода, а така също да се проверява напрежението на клемите, на акумулаторите.

Зареждането на батериите се счита за завършено, ако;

– гъстотата на електролита и напрежението на клемите на всеки акумулатор са достигнали максимална величина и в течение на два часа /т.е. при три последователни измервания/ остават постоянни;

– във всички акумулатори на батерията се наблюдава ин­тензивно газоотделяне /кипене/.

Акумулатори методи за зареждане със слаб ток

Това зареждане има за цел да компенсира естественото /нормал­ното/ саморазреждане на акумулаторите, които се намират на съхра­нение в заредено състояние при положителна температура.

Големината на саморазреждането, както беше посочено по-горе зависи главно от температурата на електролита, както и от продължителността на съхранение; при температура на електролита +30°С саморазреждането на акумулатор през първите няколко дни непосредствено след завършване на зареждането му достига средно един и повече процента от неговия номинален капацитет за едно денонощие. По-нататък средното денонощно саморазреждане намалява до 0,5 % в денонощие след 15 дни съхранение и до 0,3 % в денонощие след 30 дни съхранение.

При температура на електролита 0° и по-ниско саморазреждане практически не се наблюдава.

За опростяване обслужването на батерии, съхранявани в заредено състояние, с електролит при положителна температура. Тях­ното саморазреждане може да се компенсира чрез дозареждане със слаб ток непосредствено на мястото за съхраняване.

Дозареждането на батериите със слаб ток може да се из­вършва непрекъснато или периодично.

Непрекъснатото дозареждане на батериите е свързано с необходимостта да се изразходва примерно три пъти по-голямо количество електроенергия. Това се обяснява с факта, че средното саморазреждане в началото на съхраняване на батериите съставя 1 % в денонощие от техния номинален капацитет, а при съхраняване в течение на месец – средно 0,3 % в денонощие.

Поради това непрекъснатото дозареждане може да се счита целесъобразно само за батерии, подложени на сулфатизация.

За съвременните танкови батерии, които практически не се сулфахизират, е по-икономично да се дозареждат със слаб ток периодически.

При такова дозареждане не само че се намалява разходът на електроенергия но и се опростява контролът, тъй като батерии­те се зареждат през деня, а така също се изключва възможността за продължително презареждане на акумулаторите, което предизвиква корозия на положителните плочи и по такъв начин понижава срока на тяхната служба..

Ако е необходимо батериите да се поддържат в състояние на пълна зареденост, саморазреждането на батериите трябва да се компенсира чрез непрекъснато дозареждане със слаб ток.

Прието е да се счита, че за акумулаторните батерии, които, се експлоатират в танковете при температура на електролита +30°С, в началото на съхраняването е нормално саморазреждане, рав­но на 1/6 от капацитета в денонощие.

За батерии с капацитет 140 A.h., токът на саморазреждане­то Ic при тези условия може да бъде определен ориентировъчно.

Следователно при тези условия за компенсация на саморазреждането на батерии, които се намират в експлоатация, трябва да бъде осигурен зареждащ ток с намерената по горната формула сила.

При понижаване температурата на електролита саморазреждането намалява, следователно и зареждащият ток, необходим, за компенсиране на саморазреждането, трябва съответно да се намали и при температура на електролита 0°С и по-ниско да стане равен на нула.

При неспазване на това условие е възможно презареждане, което предизвиква бурно газоотделяне и съкращаване срока на служ­ба на батериите.

Дозареждането на батериите със слаб ток за компенсиране на тяхното саморазреждане може да се извърши също така и при постоянство на напрежението. По експериментален начин е установе­но, че тогава напрежението на акумулаторните батерии за избягва­не на бурно газоотделяне и презареждане не трябва да превишава 2,2 ± 0,05 V.

Акумулатори методи за зареждане – полезни материали

Полезно и интересно видео за това как да зареждате правилно акумулаторни батерии, може да видите тук How to Recharge Batteries

За 0ще полезни материали, може да намерите в нашия сайт или да се свържете с нас на посочените КОНТАКТИ