Акумулаторни батерии проверка на състоянието и поддържането, полезна информация от нашите експерти.

Акумулаторни батерии проверка на състоянието и поддържането

Проверката на състоянието и поддържането на батериите, монтирани в БТТ

При тези условия проверката на състоянието и поддържането на батериите се свежда до наблюдение на величините за зареждащия ток и напрежението на батериите по волтамперметъра, монтиран на таблото на механик-водача. Проверка сигурността на закрепване на батериите в гнездата и контактуването на проводниците с полюсите на батериите.

Ако батериите, стартерът и съединяващите ги проводници са изправни, пускането на двигателя протича нормално. При изправ­ни и заредени батерии напрежението, измерено с волтметър при превъртане на затоплен двигател без подаване на гориво трябва да бъ­де не по-малко от 18 V. По-ниско напрежение свидетелствува за не­изправност на батериите или необходимост от зареждане.

При заредени батерии зареждащият ток след 10-15 минути работа на двигателя на средни обороти трябва да бъде в граници 5-15 А. По-голяма величина на зареждащия ток свидетелствува, че ба­териите са разредени под допустимата граница.

Отклоняването на стрелката на волтамперметъра от нулево по­ложение при натискане на неговия бутон и изключен „ключ-маса“ сви­детелствува за утечка на ток. И необходимост от обслужване на батериите /почистване на тяхната повърхност от нечистотии и неутра­лизация на попадналия върху нея електролит/. Или за замасяване на проводника, свързан с отрицателната клема на батериите, вследствие повреждане на изолацията му.

Показанието на волтампермера под 24¸25 V при натискане на неговия бутон и включен „ключ-маса“ свидетелствува за наличие на късо съединение. И неизправната батерия се изпраща за ремонт.

Проверка на състоянието и под­държане на батериите, които са сва­лени от машините.

Включва следните операции:

– проверка, на нивото на електролита в акумулаторите;

– измерване гъстотата на електролита;

– измерване на е.д.с. на всеки акумулатор;

– измерване на напрежението при натоварване.

Въз основа на резултатите от тези измервания може да бъде направено заключение за състоянието на всеки акумулатор. А следователно и извод за състоянието на батерията като цяло.

Нивото на електролита се измерва с нивелирна тръбичка. Нормалното ниво на електролита трябва да бъде с 8-10 мм по-високо от предпазната решетка. За батерии без предпазна решетка с 10-15 мм по-високо от горния край на плочите. Нивото на електролита се по­нижава в резултат на естественото „изпаряване“ на водата пра за­реждане. При прекомерно ниско ниво на електролита плочите се огол­ват и, като влизат в съприкосновение с кислорода от въздуха, се сулфатизират.

За възстановяване нормалното ниво на електролита в акумулатора се разрешава да се долива само дестилирана вода. Електролит се долива само тогава, когато предварително е известно,че такъв е излят. В този случай гъстотата на доливания електролит трябва да бъде равна на гъстотата на излетия.

Ако доливането на дестилирана вода се извършва през зи­мата. С цел да се избегне замръзването и в горната част на акумула­торите батерията трябва да се подложи на кратковременно зарежда­не. Това се прави за изравняване гъстотата на електролита.

При повишено ниво на електролита газовете, които се образуват при зареждане на батерията изкарват електролита навън, в резултат на което възниква утечка на тока, а оловните части на батерията се окисляват.

Гъстота на електролита

Гъстотата на електролита, измерена с аерометър, r позволява да се установи степента на разреждане на батерията К [%], ако е известна гъстотата на електролита при напълно заредено със­тояние на батерията rзар и гъстотата на електролита rразр, съот­ветствуваща на 100% разреждане на батерията. Гъстотата на електролита зависи от температурата. Поради което за получаване на сравняемите величини в показанията на аерометъра трябва, както е показано по-горе, да се внася поправка.

Гъстотата на електролита при разреждане на батерията намалява линейно, поради което степента на разреждане на батерия­та /в проценти/.

С достатъчна за практиката точност може да се счита, че намаляването на гъстотата на електролита с 0,01 съответствува на разреждане на танковата батерия с 5¸6,25%.

По намерения процент на разреждане на батерията може да се съди за нейното състояние и за необходимостта от зареждане.

Гъстотата на електролита в различните акумулатори на една и съща изправна батерия не трябва да се отличава с повече от 0,01.

Измерване на е.д.с.

Измерването на е.д.с. позволява, както беше посочено по-горе, при нейното сравняване с е.д.с., получена чрез изчисляване /Еизч/ от измерената гъстота на електролита /еизч = 0,84 + r/ да се установи наличие в акумулатора на късо съединение. Т.е. съединение на разноименни плочи вътре в акумула­тора.

При късо съединение измерената е.д.с. е по-малка от е.д.с. получена чрез изчисляване /частично късо съединение/, или равна на нула /пълно късо съединение/.

При липса на късо съединение големината на измерената е.д.е., както беше посочено по-горе, зависи само от гъстотата на електролита. Който се намира в порите на плочите.

Поради това по големината на измерената е.д.с. не може да се съди за пада на напрежението в акумулатора при включване на товар. Т.е. измерената е.д.с. не характеризира работоспособността на акумулатора. Ето защо този начин на проверка /измерване на е.д.с./ няма самостоятелно значение. И взет отделно не е годен за проверка на състоянието на-акумулатора.

Измерването на е.д.с. трябва да се съчетава с измерва­не на напрежението с товар, тъй като разликата между тези величи­ни определя пада на напрежението в акумулатора. Акумулаторни батерии проверка на състоянието и поддържането.

Електродвижеща сила

Електродвижещата сила в различните акумулатори на една и съща батерия не трябва да се отличава с повече от 0,1 V.

Измерването на напрежението с товар позволява да се съди за способността на батерията да не изменя своето напрежение при захранване на мощни консумато­ри /стартер, електропривод на куполата/. Поради това измереното напрежение с товар е важен показател за състоянието на акумулато­ра. По разликата между измерената е.д.с. и напрежението с товар може да се съди за големината на вътрешното съпротивление на аку­мулатора. А оттам и за степента на износване на плочите и за наличие на вътрешни дефекти.

Успоредно с разреждането на акумулатора намалява гъсто­тата на електролита. А заедно с това намалява е.д.с. на акумулатора и напрежението му с товар.

Освен това при разреждане на акумулатора се увеличава вътрешното му съпротивление; при това падът на напрежението вътре в акумулатора нараства, а напрежението на полосите му с товар съ­ответно намалява.

Следователно напрежението, измерено на клемите на акумулатора с товар, зависи:

  • както от степента на разреждане на акумулатора,
  • така и от неговото вътрешно съпротивление.

Тези свойства на акумулатора обуславят използуването на товарната вилка с неподвижно товарно съпротивление, включващо се в електрическата верига чрез два отделни щифта.

Измерване напражението на клемите

За измерване напрежението на клемите на акумулатора с товар острият щифт на товарната вилка се притиска плътно към полюсите на един от акумулаторите на батериите. При това акумулаторът се разрежда чрез товарното съпротивление на вилката, вклю­чено между щифтовете, с ток 100¸200 А. А волтметърът показва напрежението на акумулатора с товар, зависещо от величината на съпротивлението на вилката. Както и от типа на проверяваната батерия.

При проверка на танкови батерии се използува товарна вил­ка тип НВ-70. Както и нормите и указанията приведени в инструкцията, която се прилага към дадения тип вилка.

Акумулаторни батерии проверка на състоянието и поддържането – полезни материали

Полезно и интересно видео за това как да зареждате правилно акумулаторни батерии, може да видите тук How to Recharge Batteries

За 0ще полезни материали, може да намерите в нашия сайт или да се свържете с нас на посочените КОНТАКТИ